اعضای هیئت مدیره

حمید نصرت آبادی
عضو هیات مدیره
ابوالفضل حیدرپور
عضو هیات مدیره
ساناز رمضانی یاسوج
رئیس هیات مدیره
میثم ارجمندی
عضو بیمه ای٬ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
محسن اصغرزاده
عضو بیمه ای هیات مدیره