ردیف شرح تعهدات سرمایه طرح۱ (ریال) سرمایه طرح۲ (ریال)
۱ عمر گروهی (فوت به هر علت) ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ پوشش حادثه(فوت ناشی از حادثه) ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ پوشش حادثه(نقص عضو و از کارافتادگی ناشی از حادثه) ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ حق بیمه سالیانه هر نفر (ریال) با احتساب مالیات ارزش افزوده ۳،۲۷۰،۰۰۰ ۸،۶۱۱،۰۰۰
ردیف شرح تعهدات سرمایه طرح۳(ریال)
۱ عمر گروهی (فوت به هر علت) ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ پوشش حادثه(فوت ناشی از حادثه) ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ پوشش از کارافتادگی ناشی از بیماری ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ پوشش نقص عضو و از کارافنادگی دائم جزئی یا کلی ناشی از حوادث ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ پوشش فوت و نقص عضو ناشی از وقوع خطر زلزله ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ حق بیمه سالیانه هر نفر (ریال) با احتساب مالیات  ارزش افزوده ۱۰،۰۲۸،۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.