تعهدات بیمه عمر  سرمایه
( ریال )
طرح ۱
۱  عمر گروهی ( فوت به هر علت ) ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ پوشش حادثه ( فوت ناشی از حادثه ) ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ پوشش حادثه ( نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه ) ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمع مبلغ حق بیمه سالیانه هر نفر به ( ریال ) با احتساب مالیات ۳,۲۷۰,۰۰۰
طرح ۲
۱  عمر گروهی ( فوت به هر علت ) ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ پوشش حادثه ( فوت ناشی از حادثه ) ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ پوشش حادثه ( نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه ) ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمع مبلغ حق بیمه سالیانه هر نفر به ( ریال ) با احتساب مالیات ۶,۸۱۲,۵۰۰
طرح ۳
۱  عمر گروهی ( فوت به هر علت ) ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ پوشش حادثه ( فوت ناشی از حادثه ) ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ پوشش حادثه ( نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه ) ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمع مبلغ حق بیمه سالیانه هر نفر به ( ریال ) با احتساب مالیات ۸,۶۱۱,۰۰۰
طرح ۴ 
۱  عمر گروهی ( فوت به هر علت ) ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ پوشش حادثه ( فوت ناشی از حادثه ) ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ پوشش حادثه ( نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه ) ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمع مبلغ حق بیمه سالیانه هر نفر به ( ریال ) با احتساب مالیات ۸,۸۲۹,۰۰۰

دانلود فایل تعهدات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.