خواهشمند است نسبت به تکمیل اطلاعات زیر در رابطه با عملکرد شرکت بیمه البرز در اجرای قرارداد فی ما بین با در نظر گرفتن شاخص های زیر اقدام فرمایید .